• Kindervakantiekamp
  • Kerstmarkt
  • Er wezen voor wezen

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Belastingdienst heeft Stichting WALO gekwalificeerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om de ANBI-status te behouden moet de WALO voldoen aan de wettelijke publicatieplicht op grond van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994. Deze plicht houdt in dat de WALO via het Internet op elektronische wijze informatie met betrekking tot het functioneren van de instelling openbaar moet maken. Deze pagina biedt een overzicht van de gegevens waarvoor door de wetgever een verplichting. Meer over ANBI staat op de website van de Belastingdienst

De statutaire doelstelling van Stichting WALO

De Stichting heeft ten doel:
a) de bevordering van de solidariteit tussen Oekraïne en Achterveld/Leusden;
b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande direct of indirect verband houden en/of daartoe bevorderlijk (kunnen) zijn, alles in de ruimste zin.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a) het inzamelen van goederen, geld en anderen middelen;
b) het organiseren van vakantiekampen;
c) het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van projecten

Het beleidsplan van Stichting WALO

Investeren in jonge mensen is belangrijk voor hun ontwikkeling. Dit geldt zowel voor jongeren in Nederland als in Oekraïne. Met name kansarme kinderen kunnen dat extra steuntje goed gebruiken. De voorkeur van Stichting WALO gaat uit naar een investering die in Oekraïne plaats vindt. Daartoe ondersteunt zij Orphans Future in Ternopil, een organisatie van jonge mensen die zelf in een weeshuis verbleven en zich nu inzetten voor de weeskinderen in de weeshuizen in Ternopil en omstreken.

De WALO ondersteunt het jaarlijkse kindervakantiekamp en biedt verdere ondersteuning aan de activiteiten van Orphans Future. De ondersteuning van het jaarlijkse kindervakantiekamp in Oekraïne bestaat uit financiën en de aanwezigheid van Nederlandse jongeren uit Leusden, Achterveld en omgeving in het vakantiekamp en hun rol bij het organiseren van activiteiten. Zo maken de weeskinderen kennis met Nederlandse jongeren en Nederlandse jongeren met Oekraïense jongeren en kan er een basis ontstaan voor solidariteit. Voor beiden een levenservaring waar zij in hun verdere ontwikkeling iets aan hebben.

Bestuur

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

Bestuursleden werken op vrijwillige basis. Gemaakte onkosten worden vergoed.

Activiteiten

De WALO organiseert jaarlijks een aantal activiteiten om haar doelstellingen te realiseren. Deze activiteiten zijn:
1) Kindervakantiekampen
2) Kerstmarkt
3) Er wezen voor wezen

Om de continuïteit te waarborgen is de WALO actief in het werven van fondsen, zoals sponsoren en particuliere giften. De WALO is zeer actief met het werven van mogelijke sponsoren vanuit het bedrijfsleven. Enkele gerenommeerde internationale bedrijven sponsoren de WALO al jaren achtereen. In 2008 heeft een sponsortocht een bedrag van € 25.000,- opgeleverd. Ondanks bovenstaande activiteiten zijn persoonlijke giften ook nog steeds heel hard nodig.

Jaarlijkse financiële verantwoording

Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2013